Sprekers

Anita Nanhoe

10 jaar Mannenopvang in Nederland

Dr. Anita C. Nanhoe studeerde ontwikkelings- en onderwijspsychologie en klinische en gezondheidspsychologie aan de Rijks Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar onderwijssucces van kansarme autochtone en allochtone leerlingen in Nederland.

Anita heeft een rijkelijk werkverleden binnen onder andere de psychiatrie, de verstandelijk beperkten zorg, onderwijs en de overheid. De laatste 20 jaar hield zij zich vooral bezig met vraagstukken in het kader van onderwijs, integratie, vorming- en ontwikkeling, emancipatie, geweld in afhankelijkheidsrelaties, mensenhandel, seksuele diversiteit en andere onderwerpen binnen het kader van het zelfbeschikkingsrecht.

Van 2012 tot en met 2017 werkte zij tevens als coördinator kleinschalige incidenten en zedenzaken in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Naast haar arbeidsbetrekkingen vervult Anita diverse bestuursfuncties binnen non-profit organisaties. Zo is zij momenteel voorzitter van de Stichting Rotterdam Pride en bestuurslid van de Straatnieuws Rotterdam/Den Haag.

Adrie Vermeulen

10 jaar Mannenopvang in Nederland

Adrie Vermeulen is sinds begin 2009 werkzaam bij Moviera als Zorgcoördinator/ Trajectbegeleider. Hij is (bijna) vanaf het begin van de pilot G4 Mannenopvang (in 2008) betrokken. Daarnaast geeft hij sinds 2016 trainingen mannenmishandeling en huiselijk geweld.

Gedurende de pilot heeft hij mede vormgegeven aan de ontwikkeling van de mannenopvang en de hulpverlening aan mannen, die geconfronteerd zijn met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel.

Tevens is hij mede ontwikkelaar van het trainingsaanbod ‘Als man heb je gauw de schijn tegen’, wat vanuit de expertise, die gedurende de pilot is opgebouwd, is ontwikkeld.

Rob Straver

Presentatie

Voorlopige onderzoeksresultaten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

Rob Straver is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. Hij werkt ook als docent bij Sociale Studies in ‘s-Hertogenbosch.

Onderzoek

  • Binnen het lectoraat Reclassering en betrokken bij het ontwikkelen van een instrumentarium voor een landelijk cliëntraadplegingsonderzoek bij de Nederlandse reclasseringsorganisaties (3RO).
  • Opgeleid als trainer voor het Caring Dads-programma. Dit is een programma voor vaders die pleger zijn van partnergeweld en kindermishandeling.
  • Voor het lectoraat Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties betrokken bij een inventariserend onderzoek naar het hulpverleningsaanbod gericht op mannen.
  • Betrokken bij onderzoek naar de levensverhalen van mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Mustapha Aoulad Hadj

Presentatie

Voorlopige onderzoeksresultaten Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties

Mustapha Aoulad Hadj werkt sinds 2000 als docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij de Academie voor Sociale Studies in ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast is hij sinds 2016 actief als onderzoeker bij het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.

Loopbaan
Voor zijn aanstelling bij Avans werkte Mustapha 2 jaar bij Hogeschool de Horst in Driebergen. Zijn loopbaan begon hij in Utrecht, waar hij 6 jaar in het gezingsvoogdijwerk en bij de jeugdbescherming werkte.

Onderzoek
Mustapha doet een verkennend onderzoek naar het thema vaderschap en etniciteit. Daarin zoomt hij vooral in op de rol en invloed van de Marokkaanse vader in de opvoeding. Er is veel te doen over Marokkaanse jongens in de Nederlandse samenleving, waarbij de ouders en opvoeders zwaar onder vuur liggen.

Janine Jansen

Hulpverlening aan mannen

Janine Janssen is lector
Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij het Expertisecentrum Veiligheid van
Avans Hogeschool.

Het onderzoek dat gedaan wordt binnen dit lectoraat richt
zich vooral op professionalisering van de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld, loverboy problematiek en
geweld door professionals in instellingen. Janine werkt daarnaast als hoofd
onderzoek bij het Nationaal Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de
Nationale Politie. Hier verricht zij onderzoek naar achtergronden en
verschijningsvormen van eerzaken en andere gewelddadige fenomenen die vallen
onder de noemer geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Janine is van huis uit cultureel antropoloog en heeft altijd gewerkt op het
onderzoeksterrein van de criminologie. Tot juni 2015 werkte zij als
universitair docent Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als onderzoeker is Janine
begonnen met (promotie)onderzoek in het Nederlandse gevangeniswezen en als
postdoc
naar processen van sociale uitsluiting en maatschappelijke kwetsbaarheid.

Steven Pont

Mannen als vader

Het belang van beide ouders voor kinderen

In het werk van Steven Pont zijn twee thema’s belangrijk: de (ontwikkelings) psychologie en de systeemtheorie. In 1992 studeerde hij af als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) nog bij.

Maar de basis bleven steeds deze twee invalhoeken: de (ontwikkelings) psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt.

Claire Loeber

Good Practices

Hulpverlening aan mannen.

Claire Loeber is sinds 2016 maatschappelijk werker bij de Blijf groep. Eerst werkte ze voornamelijk in de vrouwenopvang, sinds het voorjaar werkt ze in de mannenopvang. Hiervoor werkte ze met huiselijk geweld binnen de Jeugdzorg.

Robert Weinberg

Good Practices

Hulpverlening aan mannen.

Robert Weinberg (Blijf Groep)  heeft van 2012 tot 2018 gewerkt als hulpverlener in de mannenopvang.

Gedurende die tijd heeft hij samen met een weerbaarheidsdocent weerbaarheidstrainingen gegeven aan de mannen in de mannenopvang.

Verder heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van de documentaire “vrouw slaat man” en heeft hij gastlessen en trainingen gegeven over mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Vivianne de Vogel

Vrouwelijke plegers

Vivienne de Vogel is psychologe en werkt als lector bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en als onderzoeker bij de Forensische Zorgspecialisten (Van der Hoeven Kliniek en de Waag).

Haar onderzoek concentreert zich op genderverschillen in de forensische psychiatrie, risicotaxatie van gewelddadig gedrag, beschermende factoren, recidive, stalking, victimisatie en psychopathie. Ze ontwikkelde samen met collega’s diverse risicotaxatie-instrumenten (o.a. de FAM voor vrouwen, de SAPROF voor beschermende factoren) en schreef het boek Geweld door vrouwen. Motieven en verklaringen.

Arie Kamphuis

Mensenhandel

Mannelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Werkzaam bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afdeling Recherche SZW,  Directie Opsporing, Inspectie SZW

Maurice Zonnenberg

Mensenhandel

Mannelijke slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Werkzaam bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afdeling Recherche SZW,  Directie Opsporing, Inspectie SZW

Rene van Blitterswijk

Mannen als slachtoffer bij eergeweld

Rene van Blitterswijk is sinds 2011 werkzaam als onderzoeker bij Veilig Thuis Haaglanden. Sinds 2016 op de afdeling Eergerelateerd Geweld en Radicalisering. Daarvoor werkte hij al 5 jaar bij Advies-Meldpunt Kindermishandeling in Rotterdam.

Hij is in 1981  begonnen als groepswerker-gezinsbegeleider op een Boddaertcentrum voor oudere jeugd (12-18 jaar), heeft gewerkt bij MEE Rotterdam en heeft gewerkt als pleegzorgwerker bij de William Schrikker Groep.

Yvonne de Vries

Mannen als slachtoffer bij eergeweld

  • 1 jaar Blijf Amsterdam
  • 3 jaar meidenhuis Utrecht
  • 15 jaar Stichting Wende in verschillende Functies (materieel hulpverlener, casewerker en werkbegeleider) en verschillende doelgroepen (vrouwen en mannen opvang en jonge moeders FIOMhuis).
  • 3 jaar Veilig Thuis EGG (eergerelateerd geweld) en radicalisering.
 SLUIT