Vraag en antwoord

Je vindt hier de antwoorden op de gestelde vragen tijdens het webinar. Klik op de vraag om het antwoord te bekijken.

Is er ook opvang voor mannen met kinderen? Op welke locaties?

Op alle 6 de mannenopvang locaties (Zie hiervoor mannenmishandeling.nl) is het mogelijk om mannen met kinderen op te vangen.

Is het nou zo dat hulpverleners dezelfde signalen bij mannen missen, of zien de signalen er anders uit? Welke signalen kunnen we herkennen?

De signalen bij, zowel mannen, als vrouwen zijn (in het algemeen) hetzelfde, maar door de gekleurdheid (door de invulling dat de man wel dader zal zijn en de vrouw wel slachtoffer) van de hulpverlening worden de signalen, in het algemeen, anders beoordeeld, dan bij vrouwen.

Hoe gaat dat met opvang binnen de regio? Is het dan ook mogelijk om bv. vanuit Enschede naar A'dam te gaan voor de opvang? Kun je als man ook terecht in een opvang als je vanuit een andere regio komt?

Alle 6 de organisaties, die mannenopvang uitvoeren, hebben een landelijke aanmeld functie m.b.t. geweld in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel). Wanneer mannen uit een andere regio komen, dan waar de mannenopvangen gevestigd zijn, kunnen zij in principe bij elke mannenopvang opvang en begeleiding krijgen. Veiligheid staat hierin voorop. Daarnaast de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. In eerste instantie wordt onderzocht of de man, zo dicht als mogelijk, in de mannenopvang, bij de eigen regio, kan worden opgevangen. Mocht dit niet mogelijk zijn, vanwege veiligheidsrisico’s of omdat deze mannenopvang vol is, dan wordt gekeken naar mogelijkheden bij de andere mannenopvang locaties in Nederland (altijd in overleg met cliënt). Wanneer een cliënt geen gebruik wil maken van de mannenopvang, vanwege sociaal netwerk, werk e.d. in de eigen regio wordt verwezen naar de maatschappelijke opvang organisaties werkzaam in de verschillende regio’s in Nederland. Overigens wordt met een man, die uit Enschede komt, eerst onderzocht of hij in de eigen regio kan worden opgevangen, dus voor een man uit Enschede, bij Kadera in Zwolle.

Opvang is altijd laatste redmiddel. Is er wel voldoende passende en toegankelijke ambulante hulpverlening?

Inderdaad opvang is in principe als laatste redmiddel. De organisaties die mannenopvang uitvoeren hebben allemaal ambulante hulpverleningstrajecten, zowel voor mannen, als voor vrouwen. Dit ambulant aanbod is er overigens in alle provincies in Nederland, bij de organisaties die vrouwenopvang aanbieden. In hoeverre dit ambulante aanbod in alle provincies in Nederland in dezelfde vorm wordt aangeboden is bij ons niet bekend. In het algemeen zijn er individuele ambulante trajecten en ambulante trajecten voor systemen, b.v. gericht op samen geweldloos verder gaan, gericht op het goed afsluiten van een relatie of het vormgeven van ouderschap na beëindiging van de partnerrelatie. Wanneer er kinderen zijn worden deze op leeftijdsadequate manier betrokken bij het traject.

Ga je als slachtoffer altijd naar een plek verder van huis?

Nee, alleen wanneer de veiligheid in het geding is of (altijd in overleg met cliënt) wanneer de mannenopvang in de desbetreffende regio vol is.

Hoe verloopt de financiering? Heb je een indicatie nodig?

In het algemeen wordt mannenopvang gefinancierd vanuit de WMO. Het verschilt per locatie mannenopvang of er een WMO-Indicatie nodig is. Echter mag een WMO-Indicatie geen belemmering opleveren voor plaatsing in de mannenopvang. De WMO-Indicatie kan vaak achteraf (nog) aangevraagd worden.

Is er in Noord Nederland ook passende ambulante zorg gericht op het doorbreken van partnergeweld en/of opvang voor mannen (naast het aanbod Fier)?

Voor mannen, die te maken krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, is er in de verschillende regio’s in Nederland, zoals Noord Nederland geen specifieke mannenopvang, zoals er wel vrouwenopvang is in alle regio’s in Nederland. In Noord Nederland kunnen mannen, die te maken krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, voor opvang en hulpverlening een beroep doen op de sociale wijkteams en de vrouwenopvangen (Wender (voorheen Kopland en Zienn) met locaties in de provincie Groningen, Groningen-Stad en provincie Drenthe, Emmen en Fier, Leeuwarden), die werkzaam zijn in de verschillende regio’s in Noord Nederland. Wanneer specifieke mannenopvang nodig is, kan een beroep gedaan worden op 1 van de mannenopvang locaties in Nederland. Alle 6 de organisaties, die mannenopvang uitvoeren, 

hebben een landelijke aanmeld functie m.b.t. geweld in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel). Wanneer mannen uit een andere regio komen, dan waar de mannenopvangen gevestigd zijn, kunnen zij in principe bij elke mannenopvang opvang en begeleiding krijgen. Veiligheid staat hierin voorop. Daarnaast de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. In eerste instantie wordt onderzocht of de man, zo dicht als mogelijk, in de mannenopvang, bij de eigen regio, kan worden opgevangen. Mocht dit niet mogelijk zijn, vanwege veiligheidsrisico’s of omdat deze mannenopvang vol is, dan wordt gekeken naar mogelijkheden bij de andere mannenopvang locaties in Nederland (altijd in overleg met cliënt). Wanneer een cliënt geen gebruik wil maken van de mannenopvang, vanwege sociaal netwerk, werk, e.d. in de eigen regio, wordt verwezen naar de maatschappelijke opvang organisaties werkzaam in de verschillende regio’s in Nederland. 

Naast het aanbod voor opvang en begeleiding hebben deze organisaties in Noord Nederland ook een ambulant aanbod gericht op het doorbreken van partnergeweld. Dit ambulant aanbod is er overigens in alle provincies in Nederland, bij de organisaties die vrouwenopvang aanbieden. In hoeverre dit ambulante aanbod in alle provincies in Nederland in dezelfde vorm wordt aangeboden is bij ons niet bekend. In het algemeen zijn er individuele ambulante trajecten en ambulante trajecten voor systemen, b.v. gericht op samen geweldloos verder gaan, gericht op het goed afsluiten van een relatie of het vormgeven van ouderschap na beëindiging van de partnerrelatie. Wanneer er kinderen zijn worden deze op leeftijdsadequate manier betrokken bij het traject. 

Opvang voor mannen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties is er alleen op de 6 locaties voor mannenopvang. 

Als je niet meer opvang nodig hebt, waar kan je een advies of ondersteuning als een man terecht vinden? Wie kan helpen ? Bestaat een ondersteuning?

Sociale wijkteams in de eigen regio. Ambulante hulpverlening bij de 6 locaties voor mannenopvang. Voor informatie en advies de landelijke telefoonlijn (mannenlijn); (0800) 31 000 31. 

Hoe lang ziet een traject er gemiddeld uit?

Gemiddeld verblijven de mannen tussen 6 tot 12 maanden in de mannenopvang.

Ik hoor voorbij komen dat een man zelf hulp moet willen. Wat als een man die mishandeld word hulp afwijst?

Ambulante hulpverlening en opvang en begeleiding vanuit de mannenopvang locaties wordt geboden vanuit vrijwillig kader en niet vanuit gedwongen kader. Dit betekent dat de cliënten hulpverlening zelf moeten willen. Wanneer zij geen hulpverlening willen is dit hun eigen keuze. Zij blijven zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken en hun gedrag. Wat overigens niet wil zeggen, dat je mannen niet zou kunnen motiveren tot hulpverlening of het aanvaarden van hulpverlening. Wanneer er kinderen betrokken zijn wordt dit een ander verhaal. Dan dient de meldcode ingezet te worden en indien nodig een melding gedaan te worden. 

Wat nou als je als tiener in de situatie zit die onveilig is.

Contact opnemen met Veilig Thuis of school maatschappelijk werk en bespreekbaar maken van je situatie, waar je je in bevindt. 

Hoe staat goede hulpverlening aan mishandelde mannen in verhouding tot gendergerelateerd werken?

‘Goede’ hulpverlening aan mishandelde mannen en mishandelde vrouwen is in de kern gendergerelateerd, echter bezien vanuit een breder kader. Een toeliching; 

Onder gendergerelateerd geweld wordt in het algemeen verstaan; Het gewelddadig bejegenen van mensen die zich niet houden aan het gangbare, traditionele gedrag dat gekoppeld wordt aan vrouwelijkheid en mannelijkheid (R. Römkens, 2021). In de praktijk van alle dag wordt dit nog vaak gelijkgesteld aan geweld tegen (voornamelijk) vrouwen en meisjes. Dat ook mannen en jongens hiermee te maken kunnen krijgen is minder bekend of wordt vaak geassocieerd met homoseksuele mannen. 

Geweld tegen mannen in een partnerrelatie kan ontstaan uit de zucht naar macht, frustratie of seks, psychische of relationele problemen van de pleger/ dader. Bij de mishandeling van vrouwen speelt de 

traditionele rolopvatting mee, waarin de man de dominante, bepalende rol heeft. Bij mannenmishandeling door de vrouw kan opvallend genoeg diezelfde opvatting een rol spelen: de vrouw verwijt haar man dat hij niet aan het beeld van de ‘volwaardige’ sterke man voldoet. 

Ook mannen hebben te maken met gendergerelateerd geweld. In het algemeen zullen mannen hier niet zo gauw over praten, omdat zij dan geconfronteerd worden met de algemeen geldende mannelijke normen in de samenleving, die nog steeds een grote rol spelen, ondanks de grotere diversiteit in de Nederlandse samenleving. Aandacht voor het doorbreken van gender stereotypen m.b.t. mannelijkheid en vrouwelijkheid is hierbij van belang, zowel voor vrouwen, als voor mannen. Mannen hebben echter een andere manier van hulp zoeken, presenteren van hun problemen, gaan anders om met problemen en hebben een andere probleembeleving, wat vraagt om een benadering en houding van hulpverlening. ‘Goede’ hulpverlening aan, zowel mishandelde mannen, als mishandelde vrouwen besteedt hier expliciet aandacht aan, zodat er zowel bij vrouwen, als bij mannen meer begrip kan ontstaan voor de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, mannen onderling en vrouwen onderling. 

De hulpverlening vanuit de mannenopvangen en vrouwenopvangen in Nederland besteedt hier expliciet aandacht aan.

Ik ben benieuwd of er bekend is hoeveel mannen er in de cliënten raden/werkgroep zitten van de zes mannenopvangen ? en of er een samenwerking mogelijk is om voor dit probleem op te staan ....

Zowel mannelijke, als vrouwelijke cliënten zijn welkom in de cliëntenraden van de 6 organisaties, die de mannenopvang uitvoeren. In het landelijk netwerk mannenopvang is hier ook aandacht voor. Echter zijn er weinig mannen, die interesse hebben om zitting te nemen in een cliëntenraad. Momenteel zitten er 2 mannen in een van de cliëntenraden. Van waar deze vraag; Zou je iets voor ons kunnen betekenen? Heb je adviezen? m.b.t. tot het onderwerp cliëntenraad. 

Ik vermoed dat er ook een overlap is tussen de populatie tussen de maatschappelijke opvang en mannen die op enige manier te maken hebben (gehad) met een vorm van huiselijk geweld. Weten we iets van zo'n overlap?

In principe weten we hier niets over, omdat er vanuit de maatschappelijke opvang organisaties niet geregistreerd wordt op geweld in afhankelijkheidsrelaties bij mannen en vrouwen, die hier een beroep op doen. Ook is hier nooit onderzoek naar gedaan. Wat hier wel over te zeggen valt is, dat er een vermoeden bestaat dat mannen, die te maken krijgen/ hebben gehad met geweld in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel) eerder om hulp zullen vragen bij de maatschappelijke opvang, dan bij de mannenopvang. Bij de mannenopvang vraag je om hulp om een specifieke reden, namelijk geweld in afhankelijkheidsrelaties. Voor de meeste mannen is dit vaak een ‘stap te ver’, vanwege allerlei angsten, overtuigingen en (eerdere) ervaringen en helaas komt het nog steeds voor in de hulpverlening, dat de man gezien wordt als pleger en de vrouw als slachtoffer. Hulp vragen bij de maatschappelijke opvang is voor hen, dan makkelijker en minder afwijzend, omdat hulp vragen voor b.v. dak-, en thuisloosheid en/ of schulden, maatschappelijk veel meer aanvaardbaar is. 

Echter, zoals eerder aangegeven wordt hier niet op geregistreerd en er is hier nooit onderzoek naar gedaan. 

De 6 organisaties, die mannenopvang uitvoeren werken samen met de maatschappelijke opvang organisaties in de verschillende regio’s, waar zij gevestigd zijn. Wanneer nodig kan er ambulante hulpverlening, vanuit de mannenopvangen, binnen de maatschappelijke opvang worden ingezet. 

Is geweld tegen mannen fysiek en psychisch en ook seksueel?

Geweld in afhankelijkheidsrelaties tegen mannen is fysiek (b.v. verwaarlozing, slaan, schoppen, krabben, gebruik van spullen/ wapens), psychisch (b.v. bedreigen, vernederen, treiteren, stalken, financiële uitbuiting) en/ of seksueel (b.v. verkrachting, aanranding, dwingen tot seksuele handelingen, seks afdwingen om kinderen te willen/ krijgen, aanzetten tot prostitutie). 

Wat voor opvang/hulpverlening is beschikbaar voor mannen in Limburg?

Voor mannen, die te maken krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, is er in de verschillende regio’s in Nederland, zoals Limburg geen specifieke mannenopvang, zoals er wel vrouwenopvang is in alle regio’s

in Nederland. In Limburg kunnen mannen, die te maken krijgen met geweld in afhankelijkheidsrelaties, voor opvang en hulpverlening een beroep doen op de sociale wijkteams en de vrouwenopvangen (zoals b.v. Xonar (Maastricht), Levantogroep (Heerlen), Mutsaertsstichting (Venlo), Moveoo (Meldpunt OSGIA (Opvang Slachtoffers Geweld in Afhankelijkheidsrelaties)), die werkzaam zijn in de verschillende regio’s in Limburg. Wanneer specifieke mannenopvang nodig is, kan een beroep gedaan worden op 1 van de mannenopvang locaties in Nederland. Alle 6 de organisaties, die mannenopvang uitvoeren, hebben een landelijke aanmeld functie m.b.t. geweld in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en mensenhandel). Wanneer mannen uit een andere regio komen, dan waar de mannenopvangen gevestigd zijn, kunnen zij in principe bij elke mannenopvang opvang en begeleiding krijgen. Veiligheid staat hierin voorop. Daarnaast de mogelijkheden binnen het eigen netwerk. In eerste instantie wordt onderzocht of de man, zo dicht als mogelijk, in de mannenopvang, bij de eigen regio, kan worden opgevangen. Mocht dit niet mogelijk zijn, vanwege veiligheidsrisico’s of omdat deze mannenopvang vol is, dan wordt gekeken naar mogelijkheden bij de andere mannenopvang locaties in Nederland (altijd in overleg met cliënt). Wanneer een cliënt geen gebruik wil maken van de mannenopvang, vanwege sociaal netwerk, werk, e.d. in de eigen regio, wordt verwezen naar de maatschappelijke opvang organisaties werkzaam in de verschillende regio’s in Nederland.

De organisaties die mannenopvang uitvoeren hebben allemaal ambulante hulpverleningstrajecten, zowel voor mannen, als voor vrouwen. Dit ambulant aanbod is er overigens in alle provincies in Nederland, bij de organisaties die vrouwenopvang aanbieden. In hoeverre dit ambulante aanbod in alle provincies in Nederland in dezelfde vorm wordt aangeboden is bij ons niet bekend. In het algemeen zijn er individuele ambulante trajecten en ambulante trajecten voor systemen, b.v. gericht op samen geweldloos verder gaan, gericht op het goed afsluiten van een relatie of het vormgeven van ouderschap na beëindiging van de partnerrelatie. Wanneer er kinderen zijn worden deze op leeftijdsadequate manier betrokken bij het traject.

Opvang voor mannen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties is er alleen op de 6 locaties voor mannenopvang.

Zijn het vaak vrouwen met geestelijke problemen die mishandelen, misschien zelf vroeger mishandeld, depressief?

Dit komt zeker voor, maar dit is niet in alle gevallen zo. Andere factoren spelen hierbij een grotere rol, zoals b.v. jaloezie, de verschillen in opvoeding van de kinderen, de verwachtingen van beiden partners m.b.t. een partnerrelatie, de verwachtingen van familie, verslavingsproblematiek. 

Er is gezegd dat mannen liever zelf hun boontjes doppen en dingen regelen. Hoe kun je als hulpverlening toch tijdig herkennen dat er mogelijk sprake is van mannenmishandeling? Ik werk voor de jeugdbescherming i.c.m. ouders met een verstandelijke beperking.

Open blik, doorvragen en bepaalde opmerkingen niet voorbij laten gaan, de dynamiek tussen partners benoemen en bespreken. Beiden apart spreken, b.v. als er zich incidenten hebben voor gedaan. 

 SLUIT